California - gordonmiddleton

Half Dome Reflections #2, Yosemite, CA

Half Dome Reflection 2

HalfDomeReflection